شناسهٔ خبر: 35877615 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

مهر بررسی کرد؛

عدم تعبیر رویای اردوغان در شمال سوریه

اگرچه اهداف اردوغان در شمال سوریه فراتر از موضوع کردهاست اما این خواب و رویا تعبیر نخواهد شد.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: کسانی کە با مزاج سیاسی «رجب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و اشتهای سیری ناپذیر وی برای استقرار نوعثمانی گری در منطقە آشنا هستند، خوب می دانند کە جنگ علیە تروریسم و زدودن تهدیدات پ ک ک و نهادهای اقماری آن در مرزهای مشترک با سوریە و عراق، بهانە های قابل دفاعی است برای ورود بە شمال سوریە و رسیدن بە هدفی غایی و رویای پر از توهم.

آرزوی تحقق رویاهایی همچون کشور گشایی، تغیر بافت جمعیتی در مرز مشترک با سوریە و افزایش نفوذ و قدرت در منطقە، وی را برای صدور فرمان جنگ با کردهای سوریە تحریک کرد.

در حالی کە می رفت با تلاش های مردم و ارتش سوریە، کردهای این کشور و کمک های  همپیمانان منطقەای دولت اسد، سایەهای تهدید داعش از سر مردم سوریە زدودە شود و آرامش نسبی بە این کشور بحران زدە برگردد.

آمریکا طی چند سال گذشتە در همە جبهە های جنگ سرد و گرم خود در منطقە خاورمیانە بە ویژە در جغرافیای گستردە محور مقاومت، دچار شکست های خفت بار و مکرر بودە است و بەجز هزینەهای هنگفت هزاران میلیارد دلاری چیزی عایدش نشدە است. بە گفتە رئیس جمهور آمریکا کە این روزها بشدت گرفتار پروژە استیضاح شدن در کنگرە است؛ کاخ سفید دیگر نمی خواهد در این جنگ بی پایان بماند و از اول هم نباید بە خاورمیانە ورود می کرد؛ فارغ از اینکە این حرف های دونالد ترامپ بیشتر برای بە چالش کشیدن دمکرات ها و اوباماست. باید گفت تنها جملە ای کە شاید وی در طول دوران ریاست جمهوریش درست گفتە باشد، همین است کە باید از منطقە برود.

 و اما مسئلە بە این سادگی نیست، از ابتدای جنگ سوریە و از طریق خاک ترکیە و عراق، سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل، داعش را بە خاک سوریە کشاندە و برای ضربە زدن بە محور مقاومت و ایجاد حاشیە امن برای رژیم صهیونیستی، تجهیز کردند. اکنون کە افسانە دروغین داعش شکستە شدە است و  ۱۲۰۰۰ داعشی اسیر در  دست کردهاست کە بە احتمال قریب بە یقین بسیاری از آنها اطلاعات مهم و کدهای رمزگشایی نشدە از حمایت های آمریکا و نقش اسرائیل با خود دارند، آمریکا برای سوزاندن این اطلاعات مهم ترکیە همپیمان را فرا خواندە است.

ترامپ برای راضی نگه داشتن افکار عمومی داخلی آمریکا بە بهانە کاهش هزینە های امنیتی و دفاعی، از سوریە خارج و میدان جنگ را بە نیابت برای تنها همپیمان خود در پروندە سوریە، یعنی اردوغان بە جای می گذارد.

اکنون این سوال مطرح است؛ اهدافی کە آمریکا در سوریە دنبال می کرد از جملە تغییر حکومت بشار اسد، بە قدرت رساندن حکومت دست نشاندە خود، تضعیف حزب اللە و جنبش حماس، تامین امنیت اسرائیل، تضعیف قدرت روسیە و ایران در سوریە، رسیدن بە نقطە جغرافیایی نزدیک خاک ایران، غارت انرژی بە ویژە نفت و منابع معدنی و سرمایە های ملی و تاریخی سوریە  با خروج آمریکا از سوریە، توسط ترکیە پیگیری می شود؟

دولت ترکیە و رئیس جمهور عملگرای آن تا چە اندازە می توانند منافع آمریکا را در سوریە و جغرافیای نزدیک بە بلندیهای جولان، تامین کنند؟ بە جرات می توان گفت به احتمال صفر. دولت ترکیە حتی اگر همە کردهای سوریە را هم از میان بردارد و شمال سوریە را هم کنترل کند کە غیر ممکن است؛ باز هم این توانایی را ندارد کە مقابل محورمقاومت ایستادگی کند و اقتصاد شکنندە ترکیە و واکنشهای جامعە جهانی هم این اجازە را بە اردوغان نمی دهند. ترکیە از این باتلاق جان سالم بدر نمی  برد.

رئیس جمهور ترکیە در شمال سوریە بە دنبال گمشدەهای خود یعنی بازگرداندن مقبولیت رنگ باختە در داخل ترکیە، فرار از شکست های سیاسی و اجتماعی انتخابات گذشتە ترکیە، ناکامی در جبهە ادلب، رهایی از هزاران پناهجوی سوری در کمپ های مرزی، انحراف افکار عمومی از وضعیت بسیار بد اقتصادی  است.

در شرایط کنونی شکی نیست کە رویاهای اردوغان برای کشورگشایی تا حمص و حلب، تغییر بافت جمعیتی و دموگرافی شمال سوریە، قطع ارتباط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردمان کُرد در جنوب شرقی ترکیە با هم نژادهایشان در شمال سوریە و شرق فرات، مسقر کردن عرب ها و ترکمان ها در مرز سوریە و ترکیە، همطرازی با ایران و روسیە و بدست آوردن قدرت بیشتر در پروندە سوریە تعبیر وارونە خواهد داشت.

کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی همچنان بر این باورند تنها راه نجات کردهای سوریە از این مخمصە و جلوگیری از کشتار و آوارگی مردم و حفظ موجودیت و احقاق حقوق قانونی آنها، توافق با دولت سوریە و استفادە از توانایی های ارتش سوریە و همپیمانان دمشق برای رفع تهدید ترکیە می باشد.

این در حالی است کە کشورهای دارای نفوذ در سوریە از جملە جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را بە کردها دادە و اعلام کردە است از توافق و همپیمانی کردها با دولت سوریە حمایت می کند.

نظر شما