شناسهٔ خبر: 28690020 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: استانداری کردستان | لینک خبر

ارتباط بین مدیران اجرایی و شوراها ضروری است

استاندار کردستان بر ضرورت وجود ارتباط گستردە میان مدیران اجرایی و شوراهای شهر و روستا در راستای حل مشکلات تاکید کرد.

صاحب‌خبر - در همایش شوراهای اسلامی استان کردستان: ارتباط بین مدیران اجرایی و شوراها ضروری است استاندار کردستان بر ضرورت وجود ارتباط گستردە میان مدیران اجرایی و شوراهای شهر و روستا در راستای حل مشکلات تاکید کرد. توسط مدیر بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی درهمایش و کارگاە آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر استان کردستان با بیان این مطلب افزود: وجود ارتباط میان مدیران وشوراها عامل تسریع در انجام کارها و رفع موانع موجود خواهد شد. وی با بیان اینکە هم اکنون در استان کردستان ۱٦۱ عضو شورای شهر و۴۰۰۴ نفر عضو شورای روستاها هستند ادامە داد: از عمدە مشکلات شهرداری های ما ضعف در سیستم درآمدی است و بر همین اساس از اعضای شوراها می خواهم بە فکر ایجاد و تعریف درآمد پایدار باشند. زاهدی دیگر مشکل موجود در شهرداری ها را نیروی انسانی مازاد برشمرد و اظهار داشت: وجود نیروی زیاد انسانی سبب می شود کە بیشتر درآمد شهرداری ها بە پرداخت حقوق اختصاص یابد کە این وضع بە هیچ وجە شایستە نیست. وی افزود: اعضای شوراها اجازە ندهند نیرویی بە بدنە شهرداری ها تزریق شود مگر در جایی کە قانون اجازە دادە باشد و نیرویی متخصص مورد نیاز باشد. استاندار کردستان همچنین اعضای شوراها را بە توجە جدی بە مسایل فرهنگی و اجتماعی فراخواند و گفت: هفتە آیندە هفتە فرهنگی کردستان در تهران برگزار می شود وهمچنین جشنوارە  تولیدات رادیو و تلویزیونی بە مدت سە روز دراستان برگزار خواهد شد. وی افزود: این جشنوارە بزرگترین رویداد فرهنگی کشور از لحاظ حجم کار است و کردستان بە مدت یکماە از شبکەهای مختلف سیما بر روی آنتن خواهد بود. بازدید [ 16017 ]

نظر شما