شناسهٔ خبر: 26753406 - سرویس ورزشی
نسخه قابل چاپ منبع: طرفداری | لینک خبر

قرعه کشی لیگ دسته اول؛ برنامه بازی های نیم فصل اول مشخص شد

قرعه کشی لیگ دسته اول کشور برگزار و برنامه نیم فصل اول این رقابت‌ها مشخص شد.

صاحب‌خبر -

طرفداری-مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول در فصل آینده با حضور سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول لیگ یک، شفیعی‌راد مسئول لیگ دو، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ سه و بهنام محمودزاده و همچنین نمایندگان تیم های لیگ دسته اولی برگزار شد.

به گزارش سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، بر این اساس برنامه مسابقات نیم فصل نخست به شرح زیر است:

* هفته اول

مس کرمان - شهرداری ماهشهر
برق جدید شیراز - مس رفسنجان
خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی
اکسین البرز - فجر سپاسی
نفت تهران - سیاه‌جامگان
آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب تهران
شاهین بوشهر - گل‌گهر سیرجان
ماشین‌سازی - بادران تهران

*هفته دوم

سیاه جامگان مشهد- خونه‌به‌خونه مازندران
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز
ملوان بندر انزلی- برق جدید شیراز
گل گهر سیرجان- مس کرمان
مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر
فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز- نفت تهران
بادران تهران -شاهین شهرداری بوشهر
استقلال جنوب تهران - ماشین سازی تبریز

*هفته سوم
کارون اروند خرمشهر- سیاه جامگان مشهد
برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران
خونه به خونه مازندران- فجرسپاسی شیراز
نفت تهران- شهرداری ماهشهر
آلومینیوم اراک - مس کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز
ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان
مس رفسنجان - ملوان بندر انزلی
اکسین البرز- بادران تهران

*هفته چهارم
گل گهر سیرجان- خونه‌به‌خونه مازندران
بادران تهران- مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک
ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر
مس کرمان- اکسین البرز
استقلال جنوب تهران - نفت تهران
شهرداری تبریز - ماشین سازی تبریز
فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز

*هفته پنجم
برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر
نفت تهران-  بادران تهران
خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب تهران
مس رفسنجان- شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز
ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز- اکسین البرز
شاهین شهرداری- بوشهر مس کرمان
آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان

*هفته ششم

 سیاه جامگان مشهد-  مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز
مس کرمان- ماشین سازی تبریز
گل گهر سیرجان- نفت تهران
شهرداری تبریز- خونه‌به‌خونه مازندران
بادران تهران- کارون اروند خرمشهر
 شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری بوشهر
اکسین البرز- آلومینیوم اراک
 استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی

*هفته هفتم
شاهین شهرداری- بوشهر اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر- شهرداری ماهشهر
 برق جدید شیراز- مس کرمان
مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران
ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان
 خونه‌به‌خونه مازندران- بادران تهران
 ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک
سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز
 نفت تهران - فجرسپاسی شیراز

*هفته هشتم
 گل گهر سیرجان- مس رفسنجان
 استقلال جنوب تهران- سیاه جامگان مشهد
بادران تهران- برق جدید شیراز
 اکسین البرز- نفت تهران
مس کرمان- خونه به خونه مازندران
 فجرسپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز
 آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر
 شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی
شهرداری تبریز- کارون اروند خرمشهر

*هفته نهم
خونه به خونه- مازندران شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- بادران تهران
مس رفسنجان- اکسین البرز
 نفت تهران- آلومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان
 ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر
ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز
 استقلال جنوب تهران- شهرداری تبریز
برق جدید شیراز- گل گهر سیرجان

*هفته دهم
مس کرمان- نفت تهران
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی
شاهین شهرداری بوشهر- ماشین سازی تبریز
آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران
اکسین البرز- برق جدید شیراز
بادران تهران- استقلال جنوب تهران
شهرداری ماهشهر- سیاه جامگان مشهد
فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر

*هفته یازدهم
خونه به خونه مازندران - شهرداری ماهشهر
 برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز - بادران تهران
مس رفسنجان- مس کرمان
نفت تهران -ماشین سازی تبریز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان
ملوان بندر انزلی- اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر - شاهین شهرداری بوشهر
سیاه جامگان مشهد- فجرسپاسی شیراز

*هفته دوازدهم
شهرداری ماهشهر-  مس رفسنجان
اکسین البرز- خونه به خونه مازندران
بادران تهران- ملوان بندر انزلی
 آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر
ماشین سازی تبریز - برق جدید شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- نفت تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
گل گهر سیرجان- سیاه جامگان مشهد
مس کرمان- استقلال جنوب تهران

*هفته سیزدهم
ملوان بندر انزلی- مس کرمان
خونه به خونه مازندران- نفت تهران
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد- اکسین البرز
کارون اروند خرمشهر- ماشین سازی تبریز
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک
برق جدید شیراز- شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز -گل گهر سیرجان
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز

*هفته چهاردهم
آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی
مس کرمان سیاه- جامگان مشهد
ماشین سازی تبریز - خونه به خونه مازندران
شاهین شهرداری بوشهر- مس رفسنجان
گل گهر سیرجان- بادران تهران
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر
نفت تهران- برق جدید شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز

*هفته پانزدهم
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری بوشهر
گل گهر سیرجان - فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز
بادران تهران - شهرداری ماهشهر
سیاه جامگان مشهد-  آلومینیوم اراک
 استقلال جنوب تهران- اکسین البرز
شهرداری تبریز- مس کرمان
کارون اروند خرمشهر- نفت تهران
 برق جدید شیراز -خونه به خونه مازندران

*هفته شانزدهم
 ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد
 خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان
شهرداری ماهشهر- گل گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب تهران
اکسین البرز- شهرداری تبریز
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
نفت تهران- ملوان بندر انزلی
آلومینیوم اراک - بادران تهران
برق جدید شیراز -کارون اروند خرمشهر

*هفته هفدهم
گل گهر سیرجان- اکسین البرز
بادران تهران- مس کرمان
 مس رفسنجان-  نفت تهران
استقلال جنوب تهران - الومینیوم اراک
کارون اروند خرمشهر- خونه‌به‌خونه بابل
سیاه جامگان مشهد- شاهین شهرداری بوشهر
شهرداری تبریز- برق جدید شیراز
فجر شهید سپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر
ملوان بندر انزلی- ماشین‌سازی تبریز

نظر شما