شناسهٔ خبر: 26186162 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سعید مسعودی پور, بهروز قاسمی

طراحی چارچوب تبلیغات اجتماعی برای جلب کمکهای مردمی مبتنی بر الگوی دینی

امروزه بازاریابی به‌عنوان دانشی فراتر از حوزه کسب و کار شناخته می¬شود. کاربست اصول و ابزارهای این رشته علمی در موضوعات غیر تجاری گسترش یافته است.

صاحب‌خبر -

چکیده

امروزه بازاریابی به‌عنوان دانشی فراتر از حوزه کسب و کار شناخته می¬شود. کاربست اصول و ابزارهای این رشته علمی در موضوعات غیر تجاری گسترش یافته است. یکی از این حوزه¬ها استفاده از دانش بازاریابی در حل مسائل اجتماعی است که از آن با عنوان بازاریابی اجتماعی یاد می¬شود. به جرأت می¬توان فقر و محرومیت را یکی از مهمترین معضلات جوامع انسانی دانست. رشته¬های گوناگون علمی از ابعاد مختلف سعی کرده¬اند راهکارهایی برای این مسئله ارائه کنند. یکی از این رشته¬های علمی که توانایی ارائه راه حل برای مسئله فقر دارد، بازاریابی اجتماعی است که تلاش می-کند با استفاده از ابزارهای خود اقدام به جلب مشارکت¬های عمومی و مردمی برای کمک به محرومین نماید. این پژوهش به‌دنبال طراحی الگویی برای تبلیغات اجتماعی به‌منظور جلب کمکهای مردمی در حل مسئله فقر است. برای این کار با استفاده از روش تحلیل مضمون، همه آیات قرآن با کلیدواژه انفاق مورد بررسی قرار گرفت تا چارچوب تبلیغی قرآن در موضوع دعوت برای محرومان مشخص شود. در گام دوم با استفاده از شیوه تحلیل سلسله مراتبی به وزندهی و اولویت¬بندی ابعاد اقدام شد. در نهایت مشخص شد پرداختن به مؤلفه¬های دانشی و نگرشی برای دعوت به خیر و نیز پرداختن به نیت و چرایی رفتار به‌عنوان دو مؤلفه اصلی محتوایی برای ساخت تبلیغات اجتماعی انفاق است.

کلمات کلیدی : بازاریابی اجتماعی;تبلیغات اجتماعی سازمان های خیریه;حل مسئله فقر;الگوی دینی بر طرف کردن فقر

نویسندگان:

سعید مسعودی پور, بهروز قاسمی

فصلنامه مدیریت اسلامی - سال بیست و پنجم، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما