شناسهٔ خبر: 25745151 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

ناصر شهلائی

ابعاد و شاخص های ارزیابی قابلیت های علم و فناوری در سازمان های نظامی ج.ا.ایران

هدف از این تحقیق، تعیین ابعاد و شاخص های کلان ارزیابی علم و فناوری در سازمان های نظامی است.

صاحب‌خبر -

چکیده

تعیین شاخص ها موجب می شود که سازمان، وضعیت کنونی خود را برای برنامه ریزی، به درستی درک کند و فعالیت های خود را به صورت هدفمند و در راستای ارتقای این شاخص ها منطبق نماید. در صورت در اختیار نداشتن شاخص های علم و فناوری، تحلیل محیط و شناخت موقعیت سازمان، واقعی نخواهد بود و تخصیص منابع و برنامه ریزی ها، فاقد مبنای منطقی است. هدف از این تحقیق، تعیین ابعاد و شاخص های کلان ارزیابی علم و فناوری در سازمان های نظامی است. این تحقیق بر مبنای دستاورد یا نتیجه، کاربردی- توسعه ای و بر مبنای رویکرد، آمیخته و روش تحقیق موردی - زمینه ای و تاریخی است. جامعه آماری این تحقیق حدود 110 نفر است که با 32 نفر از آنها مصاحبه عمیق شد. در این تحقیق برای گرد آوری و تحلیل داده ها، از روش های اسنادی و مصاحبه عمیق با رویکرد کیفی و استفاده از روش داده بنیاد (گراندد تئوری) بهره گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علم و فناوری در این سازمان نظامی در نُه ُبعد نیاز به ارزیابی دارد و برای هر ُبعد، شاخص هایی ارائه شده است. این ابعاد شامل سرمایه انسانی، پرورش، انتشارات علمی، ساختار، پژوهش، فناوری، همکاری های علمی، منابع مالی و اثربخشی هستند.

کلیدواژگان: ارزیابی، سازمان نظامی، شاخص، علم، علم سنجی، فناوری

نویسنده:

ناصر شهلائی

فصلنامه راهبرد دفاعی - سال چهاردهم، شماره 54، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما