شناسهٔ خبر: 25160231 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

حسین تقوی ,جعفر حسین پور ,علیرضا نجفی

رابطۀ آسیب‌پذیری شغلی و رضایتمندی کارکنان پلیس دیپلماتیک

یکی از اولویت‌های سازمان‌های پویا حفظ و نگهداری نیروی انسانی و جلوگیری از بروز هر نوع آسیب در کارکنان است و از موانع تحقق اهداف سازمان‌ها، آسیب‌پذیری شغلی است که نتایج نامطلوبی بر رضایت‌مندی کارکنان خواهد داشت.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
یکی از اولویت‌های سازمان‌های پویا حفظ و نگهداری نیروی انسانی و جلوگیری از بروز هر نوع آسیب در کارکنان است و از موانع تحقق اهداف سازمان‌ها، آسیب‌پذیری شغلی است که نتایج نامطلوبی بر رضایت‌مندی کارکنان خواهد داشت. پلیس دیپلماتیک ناجا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کارکنان این پلیس شناسایی و اولویت‌بندی شده و برای افزایش آن در سازمان، راهکارهای عملی اتخاذ شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین دو مؤلفۀ ذکر شده (آسیب‌پذیری شغلی و رضایت‌مندی) در جامعۀ آماری کارکنان تیم حفاظتی پلیس دیپلماتیک است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی و از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات، یک تحقیق پیمایشی محسوب می‌شود و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه بوده است که پایایی سؤالات براساس آلفای کرونباخ، برای آسیب شناسی شغلی 0/81 و رضایت‌مندی 0/92 محاسبه شد. همچنین، جهت تعیین روایی سؤالات از پرسشنامۀ استاندارد اسمیت، کندال و هیولین برای حوزۀ رضایت‌مندی و برای حوزۀ آسیب‌شناسی از پرسشنامۀ خود محقق ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش، تعداد 200 نفر از فرماندهان و کارشناسان فرماندهی پلیس دیپلماتیک است که حجم نمونه براساس جدول مورگان، 127 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شد. بررسی داده‌های گردآوری شده، از طریق آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزارهای آماری انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد دو متغیر مستقل و وابسته بوده، به طوری‌که بین عوامل درون‌سازمانی، فردی و برون سازمانی مؤلفه‌های آسیب‌پذیری شغلی کارکنان و مؤلفه‌های رضایت‌مندی شغلی، شدت همبستگی قوی با ضریب اطمینان بیش از 99 درصد وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان می‌دهد در مجموع، بین مؤلفه‌های آسیب‌پذیری شغلی با مؤلفه‌های رضایت‌مندی شغلی کارکنان تیم حفاظتی پلیس دیپلماتیک، همبستگی قوی (0/980=r) در سطح معنی‌داری بیش از 99 درصد وجود دارد.

کلیدواژگان: آسیب‌پذیری شغلی، رضایتمندی، کارکنان، پلیس دیپلماتیک

نویسندگان:

حسین تقوی ,جعفر حسین پور ,علیرضا نجفی

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - دوره دوازدهم، شماره 48, زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما