شناسهٔ خبر: 23684170 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

فریبا سلامی، علی فقه مجیدی، احمد محمدی

بررسی همگرایی درآمدی و رفاه بین استان های ایران با استفاده از روش خوشه ای

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان‌های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده است.

صاحب‌خبر -

چکیده

در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد و مصرف سرانه میان استان‌های ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای در دوره زمانی 93-1379 مطالعه شده و برای تجزیه و تحلیل بهتر این موضوع، در گام اول با استفاده از روش تاکسونومی، استان های کشور به سه دسته استان های توسعه نیافته (5 استان)، در حال توسعه (13 استان) و توسعه یافته (13 استان) تقسیم گردیده و سپس امکان شکل گیری خوشه های همگرا از منظر درآمد و مصرف سرانه در هر گروه با استفاده از تحلیل خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در استان های توسعه یافته، برای درآمد سرانه دو خوشه همگرا (هر خوشه شامل فقط دو استان) مشاهده می گردد و در بررسی وضعیت همگرایی استان های مذکور از منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل دو استان) شناسایی، و در استان های درحال توسعه نیز از منظر درآمد سرانه، دو خوشه (یک خوشه شامل 8 استان و خوشه دیگر شامل دو استان) و از  منظر مصرف سرانه نیز دو خوشه (هر خوشه شامل سه استان) مشاهده می گردد. در استان های توسعه نیافته نیز خوشه  همگرا مشاهده نمی شود. بنابراین،  به طور کلی می توان گفت: نتایج از واگرایی درآمد و مصرف سرانه میان تمام استان های توسعه نیافته و اکثر استان های توسعه یافته حکایت دارد و فقط در استان های در حال توسعه، نشانه هایی از همگرایی درآمد سرانه در بلندمدت مشاهده می­گردد.

کلیدواژه ها: همگرایی؛ تحلیل خوشه‌ای؛ استان‌ها؛ ایران

نویسندگان:

فریبا سلامی: دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

 علی فقه مجیدی: استادیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان 

احمد محمدی: استادیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) - دوره 17، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما