شناسهٔ خبر: 23550469 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

مهناز علی اکبری دهکردی، فرشاد چراغی بیدقی

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با هیجانات ناخوشایند بر پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند بر کاهش پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان بود.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند بر کاهش پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان بود. این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان کانون پرورش فکری استان تهران در مقطع دبستان و مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1392-93 بود. تعداد 217 دانش‌آموز (118 دختر و 99 پسر)  به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار شهیم پاسخ دادند. سپس تعداد  68 دانش‌آموز با توجه به نقطه برش پرسشنامه دارای پرخاشگری بودند که از این تعداد 30 دانش‌آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به طور تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه هفتگی، آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند را دریافت کردند. داده‌ها  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند در کاهش پرخاشگری رابطه‌ای و آشکار دانش‌آموزان موثر است(P<0/05). با توجه به نتایج پژوهش حاضر مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند می­تواند به عنوان یک راه حل آموزشی مناسب جهت تغییر بر افکار و هیجانات و رفتارهای کودکان پرخاشگر پیشنهاد گردد.

کلیدواژه ها: مهارت مقابله با هیجانات ناخوشایند؛ پرخاشگری رابطه‌ای؛ پرخاشگری آشکار؛ دانش‌آموزان

نویسندگان:

مهناز علی اکبری دهکردی: دانشیارگروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور

 فرشاد چراغی بیدقی: کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  

فصلنامه روان شناسی مدرسه - دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما