شناسهٔ خبر: 23550448 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

کامران فیضی ,رسول لطفی ,ناصر پیکری

کاربرد داده کاوی در استفادۀ بهینه از بانک های اطلاعاتی پلیس؛ راهبردهای نوین

در هر سازمانی، رشد فزایندۀ پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهرهبرداری از داده ها را ضروری کرده است.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
در هر سازمانی، رشد فزایندۀ پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهرهبرداری از داده ها را ضروری کرده است. علم دادهکا وی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم میباشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد دادهکاوی حوزۀ جرمشناسی است. نیروی انتظامی بهعنوان یکی از سازمان های فعال در عرصۀ نظم و امنیت، باتوجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گسترۀ فراوانی از فرایند ذخیرهسازی و به کارگیری بانک های دادهای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. ازاینرو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریتهای محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه دادهای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیشپردازش داده های جمعآوری شدۀ مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزۀ پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.

کلیدواژگان: داده کاوی، پلیس، مواد مخدر، مجرمان، قاچاق

نویسندگان:

کامران فیضی ,رسول لطفی ,ناصر پیکری

فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا - شماره 2, دوره دوم، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما