شناسهٔ خبر: 23550382 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

کیومرث ملکی ,اسماعیل علی اکبری ,اقبال پاهکیده ,بهناز پورخداداد‎ ‎

مراکز تهدیدپذیر استان کرمانشاه و ملاحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر نظریه پنج حلقه واردن ‏

این مقاله سعی بر آن دارد که اصول پدافند غیرعامل در مراکز تهدیدپذیر در استان کرمانشاه با رویکردی بر نظریه پنج حلقه واردن به کارگیرد به شیوهای که فضای سرزمینی را با ارایه نقش تدافعی به آنها ایمن نماید.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
پیشرفتی که از لحاظ نظامی در حوزه مهندسی رزمی در کشورهای پیشرفته به وجودآمده، بیشتر با هدف آسیب رساندن به مراکز خطرزا و تهدیدپذیر بوده است. بر این اساس، ضرورت دارد با رعایت اصول پدافند غیرعامل و افزایش بازدارندگی نسبتبه کاهش میزان آسیب پذیری این مراکز اقدام نمود. این مقاله سعی بر آن دارد که اصول پدافند غیرعامل در مراکز تهدیدپذیر در استان کرمانشاه با رویکردی بر نظریه پنج حلقه واردن به کارگیرد به شیوهای که فضای سرزمینی را با ارایه نقش تدافعی به آنها ایمن نماید. برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد شناسایی و تحلیل موقعیت مراکز تهدیدپذیر به-منظور دستیابی به ایمن‌سازی مراکز سکونت گاهی انجام گیرد به نحویکه مراکز جمعیتی بتوانند در زمان جنگ و... کمترین خسارات جانی و مالی را متحمل شوند و ضرورت های کارکردی آنها تداوم یابد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و با رویکرد شناخت مسئله است. اطلاعات مکانی و توصیفی، آماده‌سازی و ویرایش نقشه‌های موردنیاز بااستفاده از نرم افزار 2/10GIS sArc تهیه شد. نتایج اولیه بیانگر آن است که مناطق و محدوده‌های مرکزی استان کرمانشاه به ویژه مرکز استان باتوجه به تجمیع مراکز و کاربری‌های خطرزا و تهدیدپذیر نامناسب و بحرانی تشخیص داده شده است. همجواری با کشور بحران زده عراق با ساختارهای متفاوت و نامتقارن جمعیتی ضرورت بیشتر برنامه ریزی راهبردی در استان کرمانشاه را می‌طلبد.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، پنج حلقه واردن، مراکز تهدیدپذیر و خطرزا، استان کرمانشاه

نویسندگان:

کیومرث ملکی ,اسماعیل علی اکبری ,اقبال پاهکیده ,بهناز پورخداداد

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - شماره 13, دوره چهارم، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما