شناسهٔ خبر: 23532135 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

اصغر طهماسبی بلداجی، لیلا قنبری

بررسی شاخصه های فرهنگ اسلامی جهت تامین سلامت فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

جستار پیش رو ضمن تبیین مفهوم فرهنگ اسلامی، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، شاخصه ‏های آن را در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است.

صاحب‌خبر -

چکیده

فرهنگ اسلامی مجموعه ا‏ی از باورها، ارزش ها، با‏ید ها و نبا‏ید ها‏یی است که از دو منبع قرآن و عترت سرچشمه می گیرد. اصول کلی و شاخصه‏ های فرهنگ اسلامی عموما در آیات قرآن بیان شده است و جزئیات آن توسط معصومین(ع) تبیین گردیده است. فرهنگ اسلامی با محوریت اصل الهی بودن مبتنی بر باید‏ ها و نباید های قرآن‏کریم و آموزه های معصومین(ع) به تمام جوانب زندگی سمت و سو می دهد که غایت آن تعالی فردی و اجتماعی جامعه است. از منظر قرآن کریم شاخصه های فردی فرهنگ اسلامی در رویکرد های عملی و رفتاری ضمن تقویت ایمان، به زندگی فردی و اجتماعی سمت و سو می ‏دهند به گونه ای که ضمن تامین سلامت معنوی در بعد فردی، سلامت اجتماعی را نیز تحث تاثیر خود قرار می ‏دهند. شاخصه ‏های اجتماعی فرهنگ اسلامی حلقه اتصال فرد و اجتماع می باشند که با نهادینه سازی شاخصه های فرهنگی قرآن، پویایی و آرامش اجتماعی جامعه فراهم می ‏شود. جستار پیش رو ضمن تبیین مفهوم فرهنگ اسلامی، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، شاخصه ‏های آن را در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است؛ نتیجه این که: فرهنگ اسلامی با محوریت مبنای مهم الهی بودن، به تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی در تمامی حیطه ها سمت و سو می دهد و با ارائه رویکرد ها و مولفه ‏های خاص؛ کمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم می ‏کند که غایت این امر سلامت فردی و اجتماعی است.

کلیدواژگان: قرآن‏ کریم، فرهنگ اسلامی، شاخصه های فردی، شاخصه های اجتماعی، سلامت

نویسندگان:

اصغر طهماسبی بلداجی، لیلا قنبری

مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم – سال 7، شماره 14، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما