شناسهٔ خبر: 23532127 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

حسن زیاری ,پیمان میرزابابایی

شناسایی نقاط حادثه خیز و رتبه بندی سطح ایمنی تقاطعات غیر هم سطح شهری

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی نقاط حادث هخیز و نوع تصادفات غالب وهمچنین میزان وشدت آن ها در تقاطعات غیر هم سطح شهری و رتبه بندی سطح ایمنی تبادلات است.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
هدف اصلی این مطالعه، شناسایی نقاط حادث هخیز و نوع تصادفات غالب وهمچنین میزان وشدت آن ها در تقاطعات غیر هم سطح شهری و رتبه بندی سطح ایمنی تبادلات است. ارزیابی تصادفات غالب براساس اطلاعات تصادفات مربوط به 10 تقاطع غیرهم سطح که طی 3 سال متمادی در ایالت ویرجینای آمریکا رخ داده صورت گرفته است. رتب هبندی سطح ایمنی تقاطعات غیرهم سطح به کمک روش تحلیل سلسل ه مراتبی براساس نظر کارشناسان ذ یصاح و خبره انجام گرفت. در تحلیل نتایج، از تحقیقات صورت گرفته در آمریکا با استفاده از بانک اطلاعاتی TRIS و همچنین بررسی های انجام گرفته در ایران در حوزه ایمنی تقاطعات غیرهم سطح استفاده شد. درارزیابی اقتصادی هزینه های تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، از آمار ارائه شده توسط شورای ایمنی آمریکا بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که درتبادل شبدری سهم عمده ای از تصادفات مربوط به رمپ های ورودی و خروجی و نواحی ضربدری می باشد و بیش از 50 درصد تصادفات در تبادلات نیمه شبدری و ت کنقط های در محل تقاطع دو جاده رخ می دهد. همچنین تصادف جلوب هعقب شای عترین نوع تصادف در تبادلات محسوب می شود و در چهار تبادل تفاوت چشمگیری بین درصد وقوع آن نیست. ضمنا از نظر متخصصان و مهندسان راه، تبادل جهتی به عنوان ایم نترین تبادل انتخاب شد. دلیل آ ن را می توان مجزا بودن را ه های عبوروسای لنقلیه وعدم وجود نواحی ضربدری و تقاطع بیان کرد.

کلیدواژگان: تقاطع غیر هم سطح، تصادفات غالب، تحلیل سلسله مراتبی، نقاط حادثه خیز، ایمنی.

نویسندگان:

حسن زیاری ,پیمان میرزابابایی

فصلنامه راهور - شماره 30, دوره اول، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما