شناسهٔ خبر: 22607628 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

حسین راغفر، میرحسین موسوی، مرضیه قاسمی دهقی

بررسی تحرک فقر در خانوارهای شهری به روش ناپارامتریک

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده‌های مقطعی بودجه خانوار در سال‌های ابتدایی و انتهایی برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه‌های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده‌های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش‌تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد.

کلیدواژه ها: تحرک فقر؛ داده‌های مقطعی؛ داده‌های شبه تابلویی؛ خانوار شهری

نویسندگان:

حسین راغفر: دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

 میرحسین موسوی: دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

 مرضیه قاسمی دهقی: کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده‌ی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا  

فصلنامه تحقیقات اقتصادی - دوره 52، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما