شناسهٔ خبر: 22513145 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

بهرام ایمانی ,رضا کانونی ,عظیم حبیب‌زاده ,آرمان مسلمی

سنجش احساس امنیت اجتماعی در مناطق شهری

هدف پژوهش حاضر سنجش احساس امنیت اجتماعی در 6مؤلفه امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ارزشی و فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی و اقتصادی در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می باشد.

صاحب‌خبر -

چکیده مقاله:
احساس امنیت به عنوان پدیدهای که تلفیقی از عوامل فردی، روانی و اجتماعی می باشد تحت تأثیر تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است و برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی هر انسانی نیازمند آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر سنجش احساس امنیت اجتماعی در 6مؤلفه امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ارزشی و فرهنگی، امنیت خانوادگی، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی و اقتصادی در مناطق چهارگانه شهر اردبیل می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. داده ها و اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای هریک از مناطق به صورت مجزا انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفت و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین مناطق شهری و امنیت اجتماعی وجود دارد طوریکه منطقه 4 دارای کمترین احساس امنیت اجتماعی و منطقه 2 دارای بیشترین احساس امنیت اجتماعی می باشد. همچنین، بین احساس امنیت اجتماعی، سن، جنس، سطح تحصیلات و شغل رابطه معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر، حس امنیت در افراد دارای سن 35-55 سال بیشتر از دیگر رده های سنی است. احساس امنیت در مردان و افراد دارای تحصیلات بالا و افراد با مشاغل دولتی بیشتر است. باتوجه به آزمون رتبه بندی فریدمن منطقه 2 دارای رتبه یک و منطقه 4 دارای رتبه آخر و مناطق 3 و 1 به ترتیب دوم و سوم شدند.

کلیدواژگان: امنیت، امنیت اجتماعی، احساس امنیت، اردبیل

نویسندگان:

بهرام ایمانی ,رضا کانونی ,عظیم حبیب‌زاده ,آرمان مسلمی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - سال سوم، شماره 10، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما