شناسهٔ خبر: 22513122 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

حسن قلاوندی، سیما علی‌زاده، معصومه علی‌زاده

رابطه‌ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی

هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی میان دبیران زن شهر نقده بود.

صاحب‌خبر -

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی میان دبیران زن شهر نقده بود. روش این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران زن شهر نقده در سال 1392 که در مجموع 216 نفر بوده که 113 نفر به‌طور تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه عدالت سازمانی کالکیت و پرسش‌نامه تعهدسازمانی می‌یر و آلن استفاده شد. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری براساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان دادکه مؤلفه‌های عدالت رویه‌ای، عدالت تعاملی و عدالت توزیعی و ابعاد تعهدسازمانی را به صورت معناداری پیش بینی می­کنند. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش، ابعاد عدالت سازمانی منجر به افزایش تعهد سازمانی شده است.

کلیدواژه ها: عدالت سازمانی ادراک شده؛ تعهد سازمانی؛ دبیران زن

نویسندگان:

حسن قلاوندی: دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

سیما علی‌زاده: مربی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران

 معصومه علی‌زاده: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

فصلنامه روان شناسی مدرسه - دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما