شناسهٔ خبر: 21359357 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

سهیلا علیرضانژاد، سحر خاکپور

تحلیل جنسیتی هزینه کرد و پس انداز پول در خانواده های تهرانی

پول و نحوة هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله دربارة چگونگی تفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول در خانواده، می‌پرسد.

صاحب‌خبر -

چکیده

پول و نحوة هزینه‌کرد آن از عواملی است که می‌تواند در خانواده تنش‌هایی گاه عمیق ایجاد کند و از‌این‌رو مهم است که به چگونگی هزینه‌کرد و ماهیت آن توجه شود. این مقاله دربارة چگونگی تفاوت‌ها و شباهت‌های رفتار زنان و مردان با پول در خانواده، می‌پرسد. برای پاسخ به این پرسش از روش ترکیبی‌ـ مطالعة میدانی و پیمایش‌ـ استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و پرسش‌نامه بود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که زنان معمولاً در مقایسه با مردان، پول را به‌مثابة پول خاص هزینه می‌کنند. همین ویژگی در انجام و هزینه‌کرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز مشاهده می‌شود. سیاست‌گذاران مالی مردان‌اند؛ در‌حالی‌که زنان به‌مثابة مدیران خانواده، بر منابع محدودتری کنترل دارند. درک زنان و مردان از هزینة شخصی با‌هم متفاوت است. تمایل زنان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با بالا‌رفتن سن کم می‌شود و الگوی آن تغییر می‌کند؛ اما این روند در مردان مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه ها: پول؛ جنسیت؛ زنان متأهل

نویسندگان:

سهیلا علیرضانژاد: دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 سحر خاکپور: کارشناس ارشد جامعه‌شناسی‌ـ دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) - دوره 13، شماره 2، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما