شناسهٔ خبر: 21359239 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

محمد عباس‌زاده، مرضیه مختاری

مطالعۀ میزان اضطراب فیزیک اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

فرهنگ عصر حاضر به افراد و به‌ویژه به زنان می‌آموزد که ارزش آن‌ها به ظاهرشان است.

صاحب‌خبر -

چکیده

فرهنگ عصر حاضر به افراد و به‌ویژه به زنان می‌آموزد که ارزش آن‌ها به ظاهرشان است. برخی افراد، وقتی احساس می‌کنند که ظاهرشان مطلوب نیست، دچار اضطراب فیزیک اجتماعی می‌شوند. نقش رسانه‌های جمعی که معیارهای زیبایی دور از دسترس ارائه می‌دهند و هم‌چنین شبکه‌های اجتماعی که این معیارها را تقویت می‌کنند در این مسئله انکارناپذیر است. مطالعۀ حاضر می‌کوشد تا میزان اضطراب فیزیک اجتماعی را در بین دختران، با هدف تعیین ارتباط این نوع اضطراب با رسانه‌های جمعی و هم‌‌سالان، تعیین کند. جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‌جویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1391-1392 به تعداد 4514 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 376 نفر برآورد شد. داده‌ها به روش پیمایشی و با ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار 20- SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد: متغیرهای مستقل بررسی‌شده 10 درصد از تغییرات متغیر اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کنند و متغیر هم‌‌سالان با 0/274 =  Betaبیش‌ترین مقدار واریانس اضطراب فیزیک اجتماعی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه ها: اضطراب فیزیک اجتماعی؛ هم‌‌سالان؛ رسانه‌های جمعی؛ تصور بدنی

نویسندگان:

محمد عباس‌زاده: دانشگاه تبریز

 مرضیه مختاری

فصلنامه پژوهش نامه زنان - دوره 6، شماره 14، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما