شناسهٔ خبر: 21359220 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

محمد جواد خادمی، محمد رضا عابدی

اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان دختران نابینای شهر اصفهان بود.

صاحب‌خبر -

چکیده:  

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سلامت روان دختران نابینای شهر اصفهان بود. نوع پژوهش شبه‌تجربی و طرح آن پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون باگروه گواه و پیگیری بود. جامعۀ پژوهش همۀ دختران نابینای 20 تا 40 ساله بودند که در سال 1393 در سازمان بهزیستی استان اصفهان پرونده داشتند. با نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر از دختران نابینا انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسۀ90 دقیقه‌ای تحت آموزش کیفیت زندگی‌درمانی (پاداش و همکاران، 1389) قرار گرفتند و سپس هر دو گروه به پرسشنامه‌های سلامت روان SCL-90-R (دراگوتیس و همکاران، 1973) پاسخ دادند. داده‌ها با تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد اثر زمان در متغیر افسردگی معنی‌دار بود. به‌عبارتی از جلسۀ پیش‌آزمون تا پیگیری میزان افسردگی در هر دو گروه به‌طور معناداری کاهش یافته بود (P<0/01). اثر تعامل زمان با گروه در شاخص‌های اضطراب، وسواس و خصومت معنادار بود (P<0/01). به‌عبارتی آموزش در کاهش این سه شاخص بین گروه آزمایشی و گواه در پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معنی‌دار ایجاد کرده بود.

واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، سلامت روان، دختران نابینا.

نویسندگان:

محمد جواد خادمی: کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

 محمد رضا عابدی

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - سال شانزدهم، شماره 62، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما