شناسهٔ خبر: 21359192 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

مهران سهراب زاده، لیلا پرنیان

مطالعة کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان

در پژوهش حاضر، با هدف راه‌بُردن به تجربه و درک دختران و زنان جوان از مصرف قلیان، به روش نظریة مبنایی با 37 نفر از این افراد، که سابقة مصرف داشتند، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام گرفت.

صاحب‌خبر -

چکیده

در پژوهش حاضر، با هدف راه‌بُردن به تجربه و درک دختران و زنان جوان از مصرف قلیان، به روش نظریة مبنایی با 37 نفر از این افراد، که سابقة مصرف داشتند، مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته و تعاملی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ‌گویان به دلایل دوست‌محوری، برابری‌گرایی، تجددگرایی، لذت‌گرایی، تغییر الگوی فراغت‌ و فشار و درماندگی به مصرف قلیان روی آورده‌اند. در این میان، نبودِ مانع و مجاورت مکانی به‌مثابة زمینة تسهیل‌گر و مجاورت خانوادگی به‌منزلة شرایط مداخله‌گر عمل کرده‌اند. استراتژی دختران و زنان جوان در مصرف قلیان شامل: ادامة مصرف به روش پنهان یا آشکار، ترک مصرف و تشدید و تغییر الگوی مصرف دلالت دارد. بر‌اساس مطالعة حاضر، مصرف قلیان، گسترش ناهنجاری و آسیب، پشیمانی و احساس گناه و طرد و بی‌اعتباری اجتماعی را در پی داشته است.

کلیدواژه ها: بازاندیشی؛ تجددگرایی؛ سبک زندگیِ مخاطره‌آمیز؛ لذت‌گرایی؛ مصرف قلیان

نویسندگان:

مهران سهراب زاده: استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان

 لیلا پرنیان: دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان (گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران)  

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) - دوره 13، شماره 2، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما