شناسهٔ خبر: 21359122 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

محمدرضا زارع مهرجردی، فاطمه فتحی

شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و راه‌بردهای توسعۀ مشارکت زنان در فرایند تولید

پسته یکی از محصولات مهم صادراتی است و نیاز شدید به نیروی کار در تمامی مراحل تولید و فراوری این محصول می‌طلبد که زنان، که بخش قابل توجهی از منابع انسانی‌اند، در فرایند تولید حضور یابند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ مشارکت زنان ضروری است.

صاحب‌خبر -

چکیده

پسته یکی از محصولات مهم صادراتی است و نیاز شدید به نیروی کار در تمامی مراحل تولید و فراوری این محصول می‌طلبد که زنان، که بخش قابل توجهی از منابع انسانی‌اند، در فرایند تولید حضور یابند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ مشارکت زنان ضروری است. بدین منظور، 52 کارشناس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه در سال 1392 جمع‌آوری و با به‌کارگیری روش SWOT و نرم‌افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که مهم‌ترین نقطۀ قوت مشارکت زنان انگیزۀ کسب درآمد و کمک مالی به خانواده، مهم‌ترین ضعف اعتماد به نفس نداشتن زنان، مهم‌ترین فرصت وجود بیش از 110 هزار هکتار باغ پسته در شهرستان و مهم‌ترین تهدید مشارکت زنان نیاز شدید به نیروی کار و تعصبات به زن بیان شده است. به منظور تقویت نرخ مشارکت زنان راه‌بردهایی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها شامل تقویت مدیریت منابع انسانی و ارائۀ مشوق‌های مادی و معنوی به منظور افزایش انگیزۀ مشارکت، تغییر در نگرش جامعه به زنان و فراهم کردن فضای اشتغال و درآمدزایی آنان، تأمین امنیت مالی و اخلاقی فضای کسب و کار در بخش کشاورزی، و کنترل فقر روستایی و افزایش بنیۀ مالی زنان است.

کلیدواژه ها: مشارکت زنان؛ پسته؛ رفسنجان؛ SOWT

نویسندگان:

محمدرضا زارع مهرجردی؛  مرتضی خدایی

 فاطمه فتحی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

فصلنامه پژوهش نامه زنان - دوره 6، شماره 14، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما