شناسهٔ خبر: 21359059 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

طیبه جعفریان، منصور فتحی، ملیحه عرشی، رمضانعلی قادری

بررسی تأثیر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوجین متأهل

هدف این پژوهش، تعیین اثر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوج‌های متأهل شهر طبس بود.

صاحب‌خبر -

چکیده:  

هدف این پژوهش، تعیین اثر هوش هیجانی مردان بر خشونت علیه زنان در بین زوج‌های متأهل شهر طبس بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل همۀ زوج‌های متأهل شهر طبس در سال 1393 بود که حداقل یک سال از ازدواج آنان گذشته بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 230 زوج (230 زن، 230 مرد) از 5 منطقه شهر طبس انتخاب شدند. مردان پرسشنامۀ‌ هوش هیجانی (برادبری و گریوز،2003) و زنان پرسشنامۀ خشونت علیه زنان (حاج یحیی، 1999) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که اثر مؤلفه‌های خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، بر خشونت علیه زنان معنادار است (P<0/01). براساس نتایج این پژوهش مردانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، نسبت به همسر خود خشونت کمتری را اعمال می‌کنند.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، خشونت علیه زنان، شهر طبس.

نویسندگان:

طیبه جعفریان: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 منصور فتحی، ملیحه عرشی، رمضانعلی قادری

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - سال شانزدهم، شماره 62، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما