شناسهٔ خبر: 20819735 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

کاووس روحی‌برندق، محسن فریادرس، خدیجه فریادرس

ارزیابی ترجمة قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (طه/ 59) در ترجمه‌های مشهور قرآن کریم

این مقاله با روش تحلیلی‌ـ توصیفی ترجمه‌های معاصر مشهور قرآن از این آیه را با دقّت شایانی مورد بررسی قرار داده است

صاحب‌خبر -

چکیده

ترجمة قرآن یکی از مسائل نو در حوزة قرآن‌پژوهی است که در سدة کنونی بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. این نهضت، با وجود نقاط قوّت فراوان، نقاط ضعفی نیز دارد. یکی از این نقاط ضعف، در معادل‌یابی آیة   قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى   دیده می‌شود. این مقاله با روش تحلیلی‌ـ توصیفی ترجمه‌های معاصر مشهور قرآن (شامل ترجمه‌های فارسی: آیتی، الهی ‌قمشه‌ای، رضایی، صفّارزاده، صفوی، فولادوند، کاویان‌پور، گرمارودی، مجتبوی، مشکینی، مصباح‌زاده، معزّی و مکارم، از ترجمه‌های انگلیسی، پیکتال و صفّارزاده و از ترجمه‌های آمریکایی، ترجمة شاکر) از این آیه را با دقّت شایانی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که نزدیکترین ترجمه به ترجمة صحیح این آیه، ترجمة مشکینی و بهترین روش ترجمه نیز ترجمة تفسیری است.

کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ ترجمه‌های معاصر قرآن؛ حضرت موسی(ع)

نویسندگان:

کاووس روحی‌برندق: استادیار دانشگاه تربیت مدرّس، تهران

 محسن فریادرس: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس، تهران

 خدیجه فریادرس: دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآنی دانشکدة علوم و فنون قرآن، تهران

پژوهشنامه معارف قرآنی - دوره 7، شماره 24، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظر شما