شناسهٔ خبر: 17385400 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

تصمیمات فنی ششمین کمیسیون مشترک براساس برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)

تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران توضیحات و توجیهات فنی خود را در مورد برنامه مدون انجام فعالیت های حسابرسی مواد هسته ای پادمان آژانس در کارخانه تولید پودر غنی شده (EUPP(UO2 به کمیسیون مشترک ارائه کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان انرژی اتمی، کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدنظر قرار داده و آن را بر اساس اختیار خود برای مشاوره و ارائه راهنمایی در مورد موضوعات اجرایی طبق پارامترهای زیر تایید کرد.
این تصمیم کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:
1- اورانیوم موجود با غنای پایین (LEU) موجود در تجهیزات EUPP که بر اساس فرآیند تشریح شده زیر غیرقابل بازیابی تلقّی شود، در شمول ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی گیرد ، مشروط بر اینکه تا مدت 15 سال از روز اجرا، تأسیساتی با توان بازیابی اورانیوم با غنای پایین LEU برای چنین موادی احداث و یا به کار گرفته نشود. اگر، در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند زیر می تواند برای غیرقابل بازیابی تلقی­کردن موارد مشابه آتی در تجهیزات (هولداپ)، مطابق نکات مندرج در بند (2) بکار گرفته شود.
2- چنانچه آژانس بین­المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران اورانیوم تهی شده به بخشی از تجهیزات EUPP که محلول اورانیل فلوراید را به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات تبدیل می کند تا اندازه ای که مواد خروجی از آن بخش به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر برسد طزریق کند ، مواد LEU موجود در تجهیزات EUPP (هولداپ) غیرقابل بازیابی تلقی خواهد شد. مواد حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی، مشروط به این که ایران در بازۀ زمانی مشخص شده زیر درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر رسانیده باشد. در زمره ذخایر اورانیوم غنی شده مشمول برجام ایران محسوب نخواهد شد.
3- میزان اورانیوم تخمینی غنی شده موجود در تجهیزات EUPP و مواد خارج شده در نتیجه فرآیند شرح داده شده در بند (2) ، بشرط اینکه انجام فرایند بیش از 120 روز از آغاز آن طول نکشد، در زمره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.
4- کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، نگرانی های ایران در مورد تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده به شکلی که در پاراگراف 56 ضمیمه یک برجام آمده است را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سیام**2021**1561**خبرنگار: داود مرادپور**انتشار:مژگان توانا

انتهای پیام /*

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از سازمان انرژی اتمی، کمیسیون مشترک مفاد این برنامه را مدنظر قرار داده و آن را بر اساس اختیار خود برای مشاوره و ارائه راهنمایی در مورد موضوعات اجرایی طبق پارامترهای زیر تایید کرد.
این تصمیم کمیسیون مشترک نمایانگر درک مشترک از دامنه تعهدات مربوط به برجام است:
1- اورانیوم موجود با غنای پایین (LEU) موجود در تجهیزات EUPP که بر اساس فرآیند تشریح شده زیر غیرقابل بازیابی تلقّی شود، در شمول ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در متن برجام قرار نمی گیرد ، مشروط بر اینکه تا مدت 15 سال از روز اجرا، تأسیساتی با توان بازیابی اورانیوم با غنای پایین LEU برای چنین موادی احداث و یا به کار گرفته نشود. اگر، در آینده، ایران اورانیوم غنی شده به تجهیزات EUPP تزریق نماید، روند زیر می تواند برای غیرقابل بازیابی تلقی­کردن موارد مشابه آتی در تجهیزات (هولداپ)، مطابق نکات مندرج در بند (2) بکار گرفته شود.
2- چنانچه آژانس بین­المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران اورانیوم تهی شده به بخشی از تجهیزات EUPP که محلول اورانیل فلوراید را به دی اکسید اورانیوم و سیستم فرآوری ضایعات تبدیل می کند تا اندازه ای که مواد خروجی از آن بخش به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر برسد طزریق کند ، مواد LEU موجود در تجهیزات EUPP (هولداپ) غیرقابل بازیابی تلقی خواهد شد. مواد حاوی اورانیوم غنی شده حاصل از مواد خروجی، مشروط به این که ایران در بازۀ زمانی مشخص شده زیر درجه غنای این قبیل مواد را به سطح اورانیوم طبیعی یا کمتر رسانیده باشد. در زمره ذخایر اورانیوم غنی شده مشمول برجام ایران محسوب نخواهد شد.
3- میزان اورانیوم تخمینی غنی شده موجود در تجهیزات EUPP و مواد خارج شده در نتیجه فرآیند شرح داده شده در بند (2) ، بشرط اینکه انجام فرایند بیش از 120 روز از آغاز آن طول نکشد، در زمره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مندرج در برجام محسوب نخواهد شد.
4- کمیسیون مشترک در سطح کارشناسان، نگرانی های ایران در مورد تعریف ذخایر اورانیوم غنی شده به شکلی که در پاراگراف 56 ضمیمه یک برجام آمده است را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سیام**2021**1561**خبرنگار: داود مرادپور**انتشار:مژگان توانا

نظر شما